به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی رویداد کار آفرینی در ۵۴ ساعت به همراه گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان.