به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی روز شنبه مورخه ۱۴/۷/۹۷ دکتر رسولی صدقیانی رئیس ستاد استانی دانشگاه، از پیشرفت احداث محل جدید این دانشگاه بازدید کرد.