به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی همایش کوهپیمایی خانوادگی به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی خوی زمان۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۸صبح روستای شوریک.