به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی با عنایت به بررسی اولیه درخواست الکترونیکی متقاضیان تدریس فراخوان شهریور ۹۷، برای متقاضیانی که از طریق ستاد استانی، جهت تشکیل پرونده اطلاع رسانی شده است، پرونده فیزیکی و الکترونیکی خود را طبق دستور العمل تشکیل پرونده حداکثر تا مورخ ۳۰/۷/۹۷ به ستاد استانی دانشگاه (بلوار امامت، بهنق ۱، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی)، حوزه امور مدرسان تحویل نمایند. شایان ذکر است ارائه پرونده دلیل بر تایید تقاضای تدریس متقاضی نیست و در صورت تایید تقاضا بر اساس مستندات ارائه شده، اطلاع رسانی جهت ادامه فرایند جذب مدرس حق التدریس انجام خواهد شد.  

دانلود دستورالعمل تشکیل پرونده و کاربرگ شماره ۲به لینک زیر مراجعه شود.

لینک دانلود فایل