1. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.

  2. ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی در جامعه.

  3. فراهم‌سازی زیربنای مناسب به‌منظور به‌کارگیری توان دانش‌آموختگان دوره‌های نظری در حل مسائل کاربردی.

  4. زمینه‌سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین